Духовна молитвена сесија за Млади со Претседателот Стивен Џ. Лунд и Претседателот Јан Е. Њуман

Генералниот Претседател на Млади Мажи Стивен Џ. Лунд и Претседателот Јан Е. Њуман, Советник во Генералното Претседателство на Неделна Школа, се задоволни што ќе им се обратат на младите во Европа од Зотермеер, Холандија.

Датум: 5 ноември 2023 година, во 18 часот.

Српски

General Young Men President Steven J. Lund and President Jan E. Newman, Counselor in the General Sunday School Presidency, are pleased to address the European youth from Zoetermeer, Netherlands.

Date: 5 November 2023, at 6PM.

English