Генерална Конференција

Придружете се на 1 и 2 октомври на виртуелната, глобална богослужба со пораки во чиј фокус е Исус Христос